مقدمه

برنامه ریزی آموزشی و استفاده از فناوری ها و دانش نوین در هر واحد اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تعاونی همواره به عنوان یکی از اصلی ترین اصول مدیریتی تعریف می شود، که نقش فراوانی در تدوین سیاست های رقابتی بنگاه ها دارد.

امروزه در تمامی کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت مدیران موفق تلاش می نمایند تا با آموزش مستمر پرسنل و ارتقاء علمی کاربردی دانش کار، به خوبی در عرصه های رقابتی و بین المللی حرکت نمایند. این مدیریت نیز با اتکاء به پشتوانه بیست ساله تجربه خود در زمینه های مختلف آموزش، پژوهش و مشاوره تلاش دارد تا با ارتباط مستمر با نهادهای مالی و واحدهای تولیدی و خدماتی و ارائه خدمات متنوع تخصصی ضمن دقت به کیفیت، تنوع و نوآوری در خدمات همواره در عرصه توسعه دانش نوین کاربردی منشاء خدمات موثری قرار گیرد.